Verklaring van executele

Verklaring van erfrecht waarin alleen wordt vermeld wie de executeur is. Dit is van belang voor het rechtsverkeer, omdat als er een executeur is, dat degene is die bevoegd is de nalatenschapte beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen.

Verklaring van erfrecht

Door een notaris op te stellen notariële akte, waarin bepaalde feiten m.b.t. de nalatenschap worden vermeld. Welke feiten, dat verschilt per geval of per fase waarin de boedelafwikkeling zich bevindt. Vb. van feiten die in de verklaring van erfrecht vermeld kunnen worden:

– wie de erfgenamen zijn (voor welke delen)en of zij;

– de nalatenschap hebben aanvaard;

– of er een executeur, bewindvoerder of vereffenaar is en zo ja wat diens bevoegdheden zijn.

– of er sprake is van een wettelijke verdeling;

– of aan de langstlevende echtgenoot een

vruchtgebruik van de woning, inboedel of  andere goederen toekomt. Het doel van de verklaring van erfrecht is aan derden (zoals de bank) kenbaar te maken wie bevoegd is de nalatenschap te beheren en daarover te beschikken.

Vereffening

Iedere nalatenschap moet worden afgewikkeld: de schulden van de nalatenschap moeten worden betaald en eventuele openstaande vorderingen moeten worden geïnd. Dat heet vereffening. Dat kan worden gedaan door de (gevolmachtigde van) de erfgenamen of de executeur.
Bij beneficiaire aanvaarding of als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, moet de nalatenschap formeel volgens de regels van de wet worden vereffend. Dat is dan vooral om de belangen van schuldeisers te waarborgen.

Verdeling

Als de nalatenschap vereffend is, dus als alle schulden van de nalatenschap betaald zijn, en eventuele vorderingen zijn geïnd, kan het restant, als dit een positief bedrag is, worden verdeeld onder de erfgenamen.

Ventieltechniek

Het opblazen en laten leeglopen van de successierechtelijke verkrijging van de langstlevende

  1. Het na een overlijden met successierechtelijk gevolg wijzigen van erfrechtelijk getinte rente.

Uiterste wilsbeschikking

Een uiterste wilsbeschikking is een manier waarop iemand over zijn nalatenschap beschikt. Bv. door   een erfstelling, legaat of last, of door een executeur te benoemen. Al zijn uiterste wilsbeschikkingen samen heten de uiterste wil en deze wordt opgenomen in een testament.

Uiterste wil

De uiterste wil is een bundel van uiterste wilsbeschikkingen die is opgenomen in een testament.

Tweetrapsmaking/-testament

De ene persoon wordt erfgenaam tot zich een bepaalde gebeurtenis voordoet (meestal het overlijden van die persoon). Daarna neemt de volgende persoon het stokje over. Hij wordt dan de erfgenaam (als hij nog leeft). De eerste erfgenaam heet ‘bezwaarde’ en de tweede erfgenaam heet ‘verwachter’.

Testament

Een notariële akte waarin iemands uiterste wil is opgenomen.

Superturbotestament

Een testament van een echtgenoot, waarbij gezorgd wordt dat bij het tweede overlijden (namelijk het overlijden van de langstlevende echtgenoot) het vermogen € 0,00 is, zodat er door de erfgenamen van de langstlevende echtgenoot geen erfbelasting verschuldigd is.