Prelegaat

Van een nalatenschap moeten eerst de legaten worden uitgekeerd. Pas daarna komen de erfgenamen aan de beurt. Wil de erflaterzeker weten dat een bepaalde erfgenaam een bepaald goed krijgt (bv. zijn Ferrari), dan kan hij dit in een legaat aan die persoon vermaken. Die erfgenaam krijgt dan in ieder geval de Ferrari en daarna wordt de rest van de nalatenschap onder de erfgenamen verdeeld.

Plaatsvervulling

Als er geen testament is erven in eerste instantie de echtgenoot en de kinderen. Is een kind al eerder overleden, dan treden de kinderen van dat kind in zijn plaats als erfgenaam. Bv. als vader overlijdt en zoon Lex al eerder overleden was, dan delen kleinkinderen Piet en Sandra samen het erfdeel van zoon Lex. Plaatsvervulling treedt ook op bv. als het kind de erfenis verwerpt.

Onterven

In een testament kunt u iemand expliciet onterven door daarin op te nemen “ik onterf Piet”. Piet erft dan niets. U kunt ook iemand impliciet onterven door bv. in uw testament iemand anders als enig erfgenaam te benoemen. Benoemt u uw kind tot enig erfgenaam, dan onterft u daardoor impliciet uw echtgenoot. Een onterfd kind kan ondanks de onterving altijd nog aanspraak maken op zijn legitieme portie.

OBV-plus

OBV testament niet herroepen, maar alleen executeur aan toevoegen om vereffening buiten de deur te houden.

Ouderlijke boedelverdeling (OBV)

Testamentvorm waarvoor in het oude erfrecht (voor 1 januari 2003) in het merendeel van de gevallen waarin een echtgenoot en kinderen achter bleven, voor werd gekozen. Hield in dat de langstlevende echtgenoot alle goederen van de nalatenschap kreeg en dat de kinderen hun erfdeel pas konden opeisen als de langstlevende echtgenoot eveneens overleden was. De OBV kan in het nieuwe erfrecht (vanaf 1 januari 2003) niet meer in een testament worden opgenomen. OBV testamenten die voor 1 januari 2003 werden gemaakt, blijven ook daarna geldig. Het systeem van de OBV is sinds 1 januari 2003 in de wet opgenomen als ‘wettelijke verdeling’, die standaard geldt als een erflater deze in een testament niet heeft uitgesloten en hij een echtgenoot en één of meer kinderen achterlaat. In beide gevallen is de nalatenschapbij overlijden van rechtswege verdeeld (namelijk, de langst levende echtgenoot is automatisch eigenaar geworden van allen bezittingen (en schulden!). De erfgenamen hoeven de nalatenschap dus niet meer zelf te verdelen.

NOVEC

Nederlandse Organisatie van Executeurs, een organisatie van professionele executeurs.

Notaris

De taken van de notaris in het erfrecht zijn onder meer het opstellen van testamenten, het afgeven van de verklaring van erfrecht/executele, het optreden als boedelnotaris etc. Een notaris die op enigerlei wijze bij de afwikkeling van een nalatenschap, moet zich laten inschrijven in het boedelregister. De reden hiervan is dat personen die een vordering op de overledene hebben, kunnen achterhalen wie de erfgenamen zijn, zodat zij weten tot wie zij zich met hun vordering nu kunnen wenden.

Making

Een making is een erfstelling of een legaat.

Legitimaris

Kind (of soms kleinkind) van de overledene, dat recht heeft op eenlegitieme portie.

Legitimaire tekort

Als een kind erfgenaam is en/of een legaat krijgt en hetgeen hij/zij erft minder is dan de legitimaire aanspraak, dan is het verschil tussen beide bedragen het legitimaire tekort. Het kind kan voor dat verschil aanvullend op zijn erfdeel/legaat een beroep doen op zijnlegitieme portie en kan daarvoor aankloppen bij de erfgenamen/langstlevende echtgenoot (en soms bij de mensen die van de erflater giften ontvingen).