Erfenis

Het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat (ook genoemd: ‘nalatenschap’).

Centraal testamentenregister

Database waarin notarissen registreren wie, wanneer en bij welke notaris een testament heeft opgemaakt. Kan gratis schriftelijk geraadpleegd worden na overlijden van een persoon (met overlegging van een kopie van de overlijdensakte).

Boedelregister

Elke rechtbank houdt een boedelregister aan, waarin feiten worden ingeschreven die voor de rechtstoestand van een opengevallen nalatenschap van belang zijn. Bv. een notaris die is betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap, laat zich in dit register inschrijven. (art. 4: 186 BW).

Boedelnotaris

Een door de erflater, erfgenamen, executeur of de (door de rechter benoemde) vereffenaar benoemde notaris die optreedt als deskundig raadgever bij afwikkeling van de nalatenschap. De boedelnotaris heeft ook enkele specifieke wettelijke taken zoals o.a.:

– Dat de schuldeisers van de nalatenschap hun vorderingen bij hem kunnen indienen;

– Dat bij hem bepaalde stukken ter inzage worden gelegd, zoals deboedelbeschrijving, de lijst van betwiste en erkende vorderingen, de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording van de vereffenaar.

Boedelbeschrijving

Een overzicht van alle bezittingen en schulden van de erflater op het moment van overlijden. Wordt in ieder geval opgemaakt in geval van beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap. Een boedelbeschrijving kan in opdracht van de erfgenamenof executeur door de notaris worden opgemaakt, maar men kan dit ook zelf doen.

Beschermingsbewind

Als de erflater een bewind heeft ingesteld ter bescherming van de rechthebbende. Bv. iemand die het erfdeel van een minderjarige beheert tot bv. zijn 23e jaar, om te zorgen dat het geld verstandig wordt besteed.

Beperking testeervrijheid

Men kan niet 100% naar eigen wens zijn nalatenschap regelen in een testament. Zo kunt u uw kind niet helemaal onterven: hij blijft recht houden op zijn legitieme portie. Belangrijkere beperkingen van de testeervrijheid vormen de ‘andere wettelijke rechten’ (art. 4:28 t/m 30, 35, 36, 38 BW), waarvan bij testament niet kan worden afgeweken.

Beneficiair aanvaarden

Aanvaarden van een nalatenschap voor zover het saldo (baten minus schulden) positief is. Of dat het geval is moet blijken uit eenboedelbeschrijving. Degene die een erfenis beneficiair aanvaardt hoeft in principe de schulden van de nalatenschap niet uit zijn eigen vermogen te betalen (hij kan er dus niet slechter van worden). Beneficiair aanvaarden doet u door een verklaring bij de rechtbank af te leggen.

Afwikkelingsbewindvoerder

Door de erflater in testament benoemde persoon die de bevoegdheid heeft de nalatenschap op een bepaalde wijze te verdelen, of goederen te liquideren (ook al is dat laatste niet nodig om schulden van te voldoen).

Afvullegaat

Legaat waarmee men probeert de vrijstelling voor de langstlevende echtgenoot zo volledig mogelijk te benutten, ter besparing vanerfbelasting.