Disclaimer

Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht is gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32146345.

Intellectuele eigendomsrechten
Alles wat op deze website vermeld staat, zoals o.a. teksten, logo’s, foto’s, illustraties en de grafische vormgeving van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht of de oorspronkelijke maker van het materiaal. Het staat u vrij materiaal van deze website te bekijken, te downloaden, te kopiëren, af te drukken en te distribueren, zolang:
• het materiaal uitsluitend ter informatie wordt gebruikt;
• het materiaal uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt, tenzij u hiervoor de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft ontvangen van Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht;
• kopieën van het materiaal de vermelding van het auteursrecht van Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht.

Afwijzen aansprakelijkheid
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en mogen niet gebruikt worden als professioneel (juridisch) advies. Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden gegevens, het gebruiken dan wel het niet kunnen gebruiken van de gegevens op deze website, ook indien Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid hiervan.

Actualiteit website
De informatie op deze website, ook nieuwsberichten, kan mogelijk niet meer actueel zijn. Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht is niet verplicht en kan ook niet verplicht gehouden worden om de informatie op deze website actueel te houden.

Links
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites noch voor het materiaal dat de gebruiker mogelijkerwijs op die websites kan downloaden. Voor die websites kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Goed gebruik
Het is verboden onwettig, bedreigend, aanstootgevend, lasterlijk of anderszins kwetsend materiaal op deze website te plaatsen of via deze website te versturen. Het is evenmin toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins de goede werking van deze website en de onderliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

Privacy statement
De gebruiker kan deze website anoniem raadplegen.
Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die deze via deze website aan ons verschaft of die reeds in ons bezit is, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Alle informatie die door de gebruiker op deze website wordt geplaatst of achtergelaten, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigen beschouwd. Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht kan de door de gebruiker achtergelaten informatie uitwisselen of gebruiken voor welk doel dan ook.

Advocaat Daniëlle van Riessen, Specialist Familie- en Erfrecht verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij daartoe verplicht geworden op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.