Erfrecht

Rondom een overlijden kunnen allerlei conflicten ontstaan, waarbij hulp van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat onontbeerlijk is. Bijvoorbeeld als u erfgenaam bent of juist onterfd bent, of als u executeur of vereffenaar bent of schuldeiser met een geldvordering op de overledene.

Het erfrecht wordt gekenmerkt door een complex stelsel van vele regels (uitzonderingen op regels) en termijnen. Overschrijden van een termijn (ook door onwetendheid) kan tot gevolg hebben dat u definitief rechten verspeelt.

Als erfrechtspecialist kan ik u adviseren over uw rechten en plichten, over gerechtelijke procedures of over de vraag of u ergens voor aansprakelijk kunt zijn (als executeur bijvoorbeeld).

Ook kan het zijn dat er een erfrechtelijke juridische procedure tegen u wordt aangespannen of u daarin wordt betrokken. Misschien wilt u zelf met betrekking tot een nalatenschap procederen.

Ik sta u graag als advocaat bij in alle erfrechtelijke procedures. Zo zijn daar bijvoorbeeld de vordering tot verdeling van een nalatenschap, procedure tot vernietiging/nietigverklaring van een testament, procedure over de uitleg van een testament etc. etc.

Krijgt u te maken met erfrecht en wilt u weten wat bepaalde begrippen betekenen? In deze begrippenlijst leg ik in begrijpelijke taal een groot aantal erfrechtelijke begrippen uit.