Alimentatie

Hoeveel kinder-/partneralimentatie?

De alimentatie kan nooit hoger zijn dan het bedrag waaraan het kind of de ex-echtgenoot behoefte heeft. Die behoefte is gerelateerd aan de levensstandaard waaraan het kind of de ex-echtgenoot gewend was tijdens het huwelijk (hoeveel geld zou er nodig zijn om de welstand te behouden die men gewend was?). De alimentatie kan ook nooit hoger zijn dan het bedrag dat de alimentatieplichtige kan betalen (zijn/haar financiële draagkracht). De laagste van die twee (behoefte en draagkracht) bepaalt de maximale hoogte van de alimentatie.

Bij kinderalimentatie wordt eerst berekend aan welk bedrag het kind behoefte heeft. In een deel van die behoefte wordt voorzien door het Kindgebonden budget als daar recht op bestaat. De rest van de behoefte wordt naar verhouding van hun draagkracht door beide ouders betaald. Heeft de ene ouder twee maal zoveel draagkracht als de andere ouder, dan betaalt hij/zij ook twee keer zoveel.

Het deel van de ouder bij wie het kind het minst verblijft, betaalt hij/zij in de vorm van kinderalimentatie aan de andere ouder. Voor de dagen dat het kind bij de alimentatieplichtige ouder verblijft, mag hij/zij een bedrag van de te betalen alimentatie aftrekken. Dit heet ‘zorgkorting’.

Er is alleen recht op partneralimentatie als de betreffende ex-echtgenoot het bedrag waar hij/zij behoefte aan heeft niet (of maar voor een deel) zelf kan verdienen. Het deel van de behoefte dat deze persoon niet zelf kan verdienen krijgt hij/zij in de vorm van alimentatie van de ex-echtgenoot, voor zover deze de financiële draagkracht heeft om dit te betalen.

In bepaalde gevallen kan al bij de vaststelling van de alimentatie door de rechter worden bepaald dat de alimentatieplicht korter duurt dan de maximale 12 jaar. Bijvoorbeeld als de alimentatiegerechtigde goed is opgeleid en binnen enkele jaren volledig in zijn/haar eigen behoefte zou moeten kunnen voorzien. Vraag hiernaar bij uw advocaat.