Successieaangifte

De aangifte bij de fiscus voor de erfbelasting. Als er een executeur is doet deze dit.

Sublegaat

In beginsel komt een legaat ten laste van alle erfgenamen. Delegataris heeft een vorderingsrecht op alle erfgenamen voor afgifte van het legaat. De erflater kan echter ook bepalen dat het legaatten laste van een specifiek persoon komt. Als die persoon zelf ook legataris is, is sprake van een sublegaat. Vb. Piet kreeg een legaatvan € 10.000,-. Jan krijgt een legaat van € 2.000,- waarvan de erflater had bepaald dat dit ten laste van Piet komt. Jan kan dus bij Piet aankloppen voor de uitbetaling van zijn sublegaat van € 2.000,-.

Som ineens

Soms is het mogelijk dat kinderen tot 21 jaar aanspraak kunnen maken op een geldbedrag ineens uit de nalatenschap van hun ouder, als dat nodig is voor hun levensonderhoud. Ook kunnen meerderjarige (schoon-/stief-/klein-pleeg-)kinderen soms een geldbedrag ineens krijgen uit de nalatenschap van hun ouder, als beloning voor tijdens het leven van de ouder verricht onbetaald werk in het bedrijf of huishouden van die ouder.

Schenking op papier

Gaat vaak zo dat een ouder aan een kind jaarlijks het maximaal belastingvrije bedrag schenkt op papier (het geld wordt nog niet werkelijk betaald, maar het is een schuldigerkenning, die pas werkelijk wordt uitbetaald na overlijden van de ouder). Doel is besparing van erfbelasting (geld dat tijdens het leven van de ouder belastingvrij wordt geschonken, wordt na het overlijden niet meer geërfd door het kind, dat er dus geen erfbelasting over zou hoeven betalen). Tegenwoordig werkt dit alleen nog als de ouder persoonlijk aanwezig is bij de notaris en een notariële schenkingsakte laat opstellen. Zonder dat vervalt de schenking bij overlijden en is het kind wel erfbelasting verschuldigt, omdat het het geld dan toch erft in plaats van het (op papier) tijdens leven geschonken te hebben gekregen.

Schenking des doods

Een schenking die nog niet is uitgevoerd bij het overlijden van de schenker, vervalt normaal gesproken. Een schenking des doods is een schenking die juist is bedoeld om pas na het overlijden van de schenker te worden uitgevoerd. Om te zorgen dat deze schenking niet vervalt bij het overlijden, moet de schenker de schenking persoonlijk doen en moet daarvan een notariële schenkingsakte worden opgemaakt. Voor
kleding, bepaalde sieraden/inboedelstukken/boeken is het voldoende als de schenker de schenking persoonlijk met de hand op papier schrijft, ondertekent en van een datum voorziet.

Schenking

Een overeenkomst om niet (dus zonder tegenprestatie) die als doel heeft dat degene die de schenking krijgt verrijkt wordt, waardoor de schenker zelf armer wordt. In sommige gevallen kan een schenking worden herroepen.

Saisine

Opvolging van de overledene door erfgena(a)m(en) in al zijn voor overgang vatbare rechten en inzijn bezit en houderschap en van rechtswege opvolging als schuldenaar van de schulden van de overledene. Bij wettelijke verdeling (art. 4: 13 BW) heeft de langstlevende echtgenoot de saisine. In andere gevallen hebben de erfgenamen samen de saisine.

Rechtskeuze

In een testament opgenomen keuze voor het rechtsstelsel van een bepaald land. Van belang als de erflater bv. Nederlander is, maar in een ander land is gaan wonen. Wil hij dat het Nederlandse erfrecht van toepassing is op zijn nalatenschap, dan kan hij in zijn testament een rechtskeuze doen voor het Nederlandse erfrecht.

Quasi-wettelijke verdeling

De wettelijke verdeling heeft als nadeel dat het een wettelijk keurslijf is dat maar op vijf (plus één) punten in een testament kan worden aangepast aan de eigen wensen van de erflater. Een ander belangrijk nadeel is dat de langstlevende echtgenoot maar drie maanden de tijd heeft na het overlijden, om de wettelijke verdeling ongedaan te maken als hij/zij dat zou willen. Groot voordeel van de wettelijke verdeling is dat deze fiscaal neutraal is: de geldvordering van het kind op de langstlevende ouder is niet belast in box 3 en de schuld van de langstlevende ouder aan het kind is niet aftrekbaar in box 3. Wil een erflater wel de voordelen maar niet de nadelen van de wettelijke verdeling, dan kan hij in zijn testament uitsluiten, en vervolgens een constructie in het testament opnemen die lijkt op de wettelijke verdeling, maar dan meer aan zijn wensen aangepast (vooral met een langere termijn waarbinnen deze ongedaan kan worden gemaakt). Een quasi-wettelijke verdeling dus.

Quasi-Legaat

Om te zorgen dat de regels van erfrecht niet kunnen worden omzeild, worden regelingen die lijken op een legaat maar dat formeel niet zijn door de wet gelijkgesteld met legaten, zodat daarop toch de erfrechtelijke regels over legaten van toepassing zijn. Voorbeelden van quasi-legaten zijn schenkingen die formeel tijdens het leven van iemand zijn gedaan, maar die pas na zijn overlijden werkelijk worden uitgevoerd (art. 4: 126
BW).